PAT's Khurram Nawaz Gandapur yells at female hostelites (VIDEO)

12:58 PM | 19 May, 2018
PAT's Khurram Nawaz Gandapur yells at female hostelites (VIDEO)
Share